پردازش رقومی داده های ماهواره ای
نام موسسه: تاریخ شروع : 1401/12/06 تاریخ پایان : 1401/12/11 کلاس برگزاری : كرمان - كرمان مدرس دوره : نحوه اجرا : دوره آموزش حضوری هزینه : 0 ظرفیت فراگیران باقیمانده: 9 از 30 ثبت نام
آداب و اسرار نماز
نام موسسه: مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران تاریخ شروع : 1401/11/30 تاریخ پایان : 1401/12/04 کلاس برگزاری : مازندران - ساری مدرس دوره : رضا راهدار نحوه اجرا : دوره آموزش غیر حضوری هزینه : 0 ظرفیت فراگیران باقیمانده: 12970 از 13000 ثبت نام
حسابداری تعهدی با استفاده از تکنیک های نوین
نام موسسه: مرکز آموزش منابع طبیعی و آبخیز داری مهندس کریم ساعی-کلارآباد تاریخ شروع : 1401/11/25 تاریخ پایان : 1401/11/27 کلاس برگزاری : مازندران - ساری مدرس دوره : نحوه اجرا : دوره آموزش حضوری هزینه : 600000 ظرفیت فراگیران باقیمانده: 41 از 200 ثبت نام
قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
نام موسسه: مرکز آموزش منابع طبیعی و آبخیز داری مهندس کریم ساعی-کلارآباد تاریخ شروع : 1401/11/24 تاریخ پایان : 1401/11/25 کلاس برگزاری : تهران - تهران مدرس دوره : نحوه اجرا : جلسه ویدئو کنفرانس هزینه : 0 ظرفیت فراگیران باقیمانده: 12965 از 13000 ثبت نام
اصول تهیه طرحهای اجرایی بیابانزدایی و نحوه مشارکت مردمی
نام موسسه: تاریخ شروع : 1401/11/24 تاریخ پایان : 1401/11/26 کلاس برگزاری : البرز - کلاک مدرس دوره : علی حاجی بگلو نحوه اجرا : دوره آموزش غیر حضوری هزینه : 0 ظرفیت فراگیران باقیمانده: 57 از 100 ثبت نام
مدیریت دانش سازمانی
نام موسسه: مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان كردستان تاریخ شروع : 1401/11/24 تاریخ پایان : 1401/11/24 کلاس برگزاری : كردستان - سنندج مدرس دوره : نحوه اجرا : دوره آموزش غیر حضوری هزینه : 0 ظرفیت فراگیران باقیمانده: 12934 از 13000 ثبت نام
آشنایی باروشهای بیابان زدایی
نام موسسه: مرکزآموزش منابع طبیعی و آبخیز داری دکتر جوانشیر تاریخ شروع : 1401/11/23 تاریخ پایان : 1401/11/24 کلاس برگزاری : البرز - کلاک مدرس دوره : قاسم حقانی پرئی نحوه اجرا : دوره آموزش غیر حضوری هزینه : 600000 ظرفیت فراگیران باقیمانده: 132 از 200 ثبت نام
آشنایی با قوانین و مقررات جذب و بكارگیری نیروی انسانی
نام موسسه: تاریخ شروع : 1401/11/23 تاریخ پایان : 1401/12/24 کلاس برگزاری : البرز - کلاک مدرس دوره : نحوه اجرا : دوره آموزش حضوری هزینه : 0 ظرفیت فراگیران باقیمانده: 12940 از 13000 ثبت نام
اكولوژی مرتع
نام موسسه: مرکزآموزش منابع طبیعی و آبخیز داری دکتر جوانشیر تاریخ شروع : 1401/11/18 تاریخ پایان : 1401/11/19 کلاس برگزاری : - مدرس دوره : نحوه اجرا : دوره آموزش حضوری هزینه : 0 ظرفیت فراگیران باقیمانده: 200 از 200
اكولوژی مرتع
نام موسسه: مرکزآموزش منابع طبیعی و آبخیز داری دکتر جوانشیر تاریخ شروع : 1401/11/18 تاریخ پایان : 1401/11/19 کلاس برگزاری : البرز - کلاک مدرس دوره : مهرداد مسیبی نحوه اجرا : دوره آموزش غیر حضوری هزینه : 0 ظرفیت فراگیران باقیمانده: 19 از 100
حسابداری تعهدی با استفاده از تکنیک های نوین
نام موسسه: مرکز آموزش منابع طبیعی و آبخیز داری مهندس کریم ساعی-کلارآباد تاریخ شروع : 1401/11/17 تاریخ پایان : 1401/11/19 کلاس برگزاری : مازندران - عباس آباد مدرس دوره : نحوه اجرا : جلسه ویدئو کنفرانس هزینه : 600000 ظرفیت فراگیران باقیمانده: 200 از 200
آئین تنظیم قراردادها
نام موسسه: مرکز آموزش منابع طبیعی و آبخیز داری مهندس کریم ساعی-کلارآباد تاریخ شروع : 1401/11/17 تاریخ پایان : 1401/11/18 کلاس برگزاری : مازندران - عباس آباد مدرس دوره : نحوه اجرا : جلسه ویدئو کنفرانس هزینه : 600000 ظرفیت فراگیران باقیمانده: 143 از 200
آداب و اسرار نماز
نام موسسه: تاریخ شروع : 1401/11/15 تاریخ پایان : 1401/11/20 کلاس برگزاری : تهران - تهران مدرس دوره : نحوه اجرا : دوره آموزش حضوری هزینه : 0 ظرفیت فراگیران باقیمانده: 3110 از 12000
مدیریت چرای دام در مرتع
نام موسسه: مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان تاریخ شروع : 1401/11/15 تاریخ پایان : 1401/11/20 کلاس برگزاری : مازندزان - ساری - ساری 1 مدرس دوره : رضاعلی دومهری نحوه اجرا : دوره آموزش غیر حضوری هزینه : 0 ظرفیت فراگیران باقیمانده: 12977 از 13000
تصحیح وارتوفتو نمودن عکسهای هوایی و تصاویر ماهواره ای با استفاده از نرم افزار PCL
نام موسسه: تاریخ شروع : 1401/11/10 تاریخ پایان : 1401/11/12 کلاس برگزاری : سمنان - سمنان مدرس دوره : كاوه كاشفی نحوه اجرا : دوره آموزش حضوری هزینه : 500000 ظرفیت فراگیران باقیمانده: 25 از 60
آثار خداگرایی در زندگی
نام موسسه: مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران تاریخ شروع : 1401/11/10 تاریخ پایان : 1401/11/13 کلاس برگزاری : مازندران - ساری مدرس دوره : رضا راهدار نحوه اجرا : دوره آموزش غیر حضوری هزینه : 0 ظرفیت فراگیران باقیمانده: 12641 از 13000
کاربرد گوگل ارث در علوم منابع طبیعی
نام موسسه: مرکزآموزش منابع طبیعی و آبخیز داری دکتر جوانشیر تاریخ شروع : 1401/11/08 تاریخ پایان : 1401/11/10 کلاس برگزاری : البرز - کلاک مدرس دوره : نحوه اجرا : دوره آموزش حضوری هزینه : 3000000 ظرفیت فراگیران باقیمانده: 81 از 200
فرهنگ و مدیریت جهادی
نام موسسه: مرکزآموزش منابع طبیعی و آبخیز داری دکتر جوانشیر تاریخ شروع : 1401/11/04 تاریخ پایان : 1401/11/05 کلاس برگزاری : البرز - کلاک مدرس دوره : نحوه اجرا : دوره آموزش حضوری هزینه : 0 ظرفیت فراگیران باقیمانده: 119 از 200
آشنایی با نحوه ثبت اطلاعات بهره برداران امور زمین (دولت الکترونیک)
نام موسسه: مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان چهار محال و بختیاری تاریخ شروع : 1401/11/01 تاریخ پایان : 1401/11/04 کلاس برگزاری : چهارمحال‌وبختیاری - شهركرد مدرس دوره : نحوه اجرا : دوره آموزش حضوری هزینه : 0 ظرفیت فراگیران باقیمانده: 20 از 40
كاربرد سامانه های اطلاعات جغرافیایی در تشكیل پایگاه اطلاعات منابع طبیعی
نام موسسه: مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران تاریخ شروع : 1401/11/01 تاریخ پایان : 1401/11/06 کلاس برگزاری : مازندران - ساری مدرس دوره : محمدعلی هادیان امری نحوه اجرا : دوره آموزش غیر حضوری هزینه : 0 ظرفیت فراگیران باقیمانده: 12984 از 13000
آشنایی با GPS و کاربرد آن
نام موسسه: تاریخ شروع : 1401/10/26 تاریخ پایان : 1401/10/28 کلاس برگزاری : البرز - کلاک مدرس دوره : كاوه كاشفی نحوه اجرا : دوره آموزش حضوری هزینه : 3000000 ظرفیت فراگیران باقیمانده: 9 از 100
آشنائی با طرح طبقه بندی مشاغل ، آئین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی آن
نام موسسه: مرکزآموزش منابع طبیعی و آبخیز داری دکتر جوانشیر تاریخ شروع : 1401/10/26 تاریخ پایان : 1401/10/28 کلاس برگزاری : البرز - کلاک مدرس دوره : نحوه اجرا : دوره آموزش غیر حضوری هزینه : 600000 ظرفیت فراگیران باقیمانده: 125 از 200
بهره برداری از محصولات فرعی جنگلی جنگلهای خارج از شمال
نام موسسه: مرکز آموزش منابع طبیعی و آبخیز داری مهندس کریم ساعی-کلارآباد تاریخ شروع : 1401/10/26 تاریخ پایان : 1401/10/28 کلاس برگزاری : مازندران - ساری مدرس دوره : نحوه اجرا : جلسه ویدئو کنفرانس هزینه : 600000 ظرفیت فراگیران باقیمانده: 138 از 200
اسلام و سلامت جسم و روح
نام موسسه: مرکزآموزش منابع طبیعی و آبخیز داری دکتر جوانشیر تاریخ شروع : 1401/10/24 تاریخ پایان : 1401/10/25 کلاس برگزاری : - مدرس دوره : نحوه اجرا : دوره آموزش حضوری هزینه : 200000 ظرفیت فراگیران باقیمانده: 20 از 80
مبانی جامعه شناسی روستایی و عشایری
نام موسسه: مرکز آموزش منابع طبیعی و آبخیز داری مهندس کریم ساعی-کلارآباد تاریخ شروع : 1401/10/24 تاریخ پایان : 1401/10/25 کلاس برگزاری : مازندران - ساری مدرس دوره : نحوه اجرا : جلسه ویدئو کنفرانس هزینه : 600000 ظرفیت فراگیران باقیمانده: 175 از 200