جستجو
مبانی تفسیر قرآن كریم
نام موسسه: مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان تاریخ شروع : 1400/02/28 تاریخ پایان : 1400/02/30 محل برگزاری : گلستان - گرگان مدرس دوره : نحوه اجرا : هزینه : 0 ظرفیت باقیمانده: 185 از 550
آشنائی با روشهای اصلاح و احیای مراتع
نام موسسه: مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان كرمان تاریخ شروع : 1400/02/26 تاریخ پایان : 1400/02/28 محل برگزاری : - مدرس دوره : نحوه اجرا : هزینه : 1 ظرفیت باقیمانده: 13 از 30
آشنائی با روشهای اصلاح و احیای مراتع
نام موسسه: مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان كرمان تاریخ شروع : 1400/02/26 تاریخ پایان : 1400/02/28 محل برگزاری : - مدرس دوره : نحوه اجرا : هزینه : 1 ظرفیت باقیمانده: 13 از 30
آشنائی با AUTO CAD
نام موسسه: تاریخ شروع : 1400/02/26 تاریخ پایان : 1400/02/28 محل برگزاری : - مدرس دوره : نحوه اجرا : هزینه : 1 ظرفیت باقیمانده: 0 از 18